ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จังหวัดราชบุรี วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ พร้อมทำสื่อหนังสั้นเผยแพร่ความรู้ในชุมชน ให้กับแกนนำเด็กและเยาวชนในจังหวัดราชบุรี

โดยการอบรมรู้เท่าทันสื่อและปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ น้องๆ แกนนำจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีได้เล่น ได้เรียน ได้รู้ และทำสื่อหนังสั้นผ่าน application ง่ายๆ ที่ทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ น้องๆ มีความตระหนักถึงการใช้สื่ออย่างถูกต้องเหมาะสม และปกป้องตัวเองจากภัย/มิจฉาชีพออนไลน์ได้ อันนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายรู้เท่าทันสื่อต่อไป

Previous article
อบรมคุณครูจากวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจทั้งสาขาสะพานใหม่และสาขานนทบุรี จำนวน 100 วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ We Train International House
Next article
กิจกรรมเสริมความรู้สำหรับแกนนำครูในประเด็นการอบรมสิทธิเด็กกับภัยจากสื่อออนไลน์ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา