การอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและคนทำงานวิทยุชุมชน เกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงลูกยุคดิจิทัลเพื่อป้องกันการเสพติดเกม สมาร์ทโฟน และการละเมิดเด็กออนไลน์ สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี