ภาคีในประเทศ

กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.)

กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้บริการในการตรวจจับ การสืบสวน และแก้ไขปัญหาทางคดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกิดขึ้น และป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสนับสนุนผู้ใช้งานและหน่วยงานอื่นๆ ทางด้านคดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บก.สสท. สนับสนุนการทำงานของไทยฮอตไลน์ โดยการดำเนินการกับเคสที่ไทยฮอตไลน์แจ้ง และยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและทางด้านเทคนิคของไทยฮอตไลน์ด้วย

ติดต่อกลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 33 ชั้น 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2205-2627 โทรสาร 0-2205-1889
e-mail : team@hightechcrime.org website : http://www.hightechcrime.org

กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้บริการในการตรวจจับ การสืบสวน และแก้ไขปัญหาทางคดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกิดขึ้น และป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสนับสนุนผู้ใช้งานและหน่วยงานอื่นๆ ทางด้านคดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บก.สสท. สนับสนุนการทำงานของไทยฮอตไลน์ โดยการดำเนินการกับเคสที่ไทยฮอตไลน์แจ้ง และยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและทางด้านเทคนิคของไทยฮอตไลน์ด้วย

ติดต่อกลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 33 ชั้น 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2205-2627 โทรสาร 0-2205-1889
e-mail : team@hightechcrime.org website : http://www.hightechcrime.org

Previous article
INHOPE
Next article
My Body Safety Rules