ภาคีในประเทศ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและบริการประชาชน อย่างมีมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย มั่นคง แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

บก.ปอท. กับไทยฮอตไลน์ ร่วมมือกันในการจัดการกับเนื้อหาผิดกฎหมาย/เป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ต โดยทางไทยฮอตไลน์ได้นำส่งเคสที่ได้รับแจ้งไปยัง บก.ปอท. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจับกุม หรือปิดเว็บไซต์ และร่วมมือกับไทยฮอตไลน์เป็นการเฉพาะในการจัดการกับเนื้อหาการละเมิดเด็ก

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สายด่วน 1195 โทรศัพท์ 02 191 9191 ต่อ 7111 โทรสาร 02 191 9191 ต่อ 7513 เว็บไซต์ : https://www.tcsd.go.th

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและบริการประชาชน อย่างมีมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย มั่นคง แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

บก.ปอท. กับไทยฮอตไลน์ ร่วมมือกันในการจัดการกับเนื้อหาผิดกฎหมาย/เป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ต โดยทางไทยฮอตไลน์ได้นำส่งเคสที่ได้รับแจ้งไปยัง บก.ปอท. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจับกุม หรือปิดเว็บไซต์ และร่วมมือกับไทยฮอตไลน์เป็นการเฉพาะในการจัดการกับเนื้อหาการละเมิดเด็ก

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สายด่วน 1195 โทรศัพท์ 02 191 9191 ต่อ 7111 โทรสาร 02 191 9191 ต่อ 7513 เว็บไซต์ : https://www.tcsd.go.th

Previous article
พี่จ๋า อย่าทำหนู
Next article
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต