เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ รุ่นที่ 1 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ Terrs Des Hommes Netherland

โดยเป็นการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก ในกรณีที่พบว่าเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากภัยออนไลน์ รวมทั้งขั้นตอนการเก็บหลักฐานโดยวิทยากรจาก TICAC ที่บอกวิธีและการสืบตามจับให้กับผู้เข้าอบรม