มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเราร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการกลั่นแกล้งและความรุนแรงบนโลกไซเบอร์ ได้ให้ผู้เข้าอบรมลองทำกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความรุนแรงทางกาย ทางวาจา และความรุนแรงทางเพศ บนโลกออนไลน์ หลายกรณีเกิดบนดินแล้วถูกนำไปขยายหรือกระทำซ้ำกับเหยื่อบนโลกไซเบอร์ เพราะทุกคนล้วนเป็นพลเมืองดิจิทัลต้องฉลาดใช้สื่อออนไลน์ ปลอดภัย สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม