โดยมีหมวดหมู่ที่น่าสนใจให้เรียนรู้ ทั้ง

  • การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
  • ข้อมูลความรู้ (Information Literacy)
  • ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ (Safety & Wellbeing)
  • ความเป็นส่วนตัวและชื่อเสียง (Privacy & Reputation)
  • พฤติกรรมเชิงบวก (Positive Behavior)
  • ร่องรอยดิจิทัล (Digital Footprint)
  • วาทกรรมดิจิทัล (Digital Discourse)

แต่ละหมวด สามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสำหรับ ทุกคน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ หรือเยาวชนได้

ตามไปติดตามและเรียนรู้ได้ที่ https://wethinkdigital.fb.com/th/th-th/

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: Facebook ETDA Thailand (โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)