วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ได้จัดอบรมเรื่องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ให้กับน้อง ๆ ที่เป็นตัวแทนนักเรียนจาก 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่

     โดยมีการให้ความรู้พลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน รวมถึงการสร้างสื่อสารสร้างสรรค์ จาก แอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น การทำโปสเตอร์เพื่อสรุปความรู้จาก แอปพลิเคชั่น pic collage และสร้างวิดีโอสร้างความตระหนักในการรู้เท่าทันสื่อ จาก viva video