เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 กรณีภัยออนไลน์ต่อเด็กงานนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ส่งเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้อีกทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่านได้แก่

     – คุณวาสนา แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
     – ร.ต.อ. เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผอ.กองกิจการต่างประเทศ และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
     – คุณวุฒยา เจริญผล ที่ปรึกษาอิสระ(สิทธิ สวัสดิภาพเด็ก)
     – นายแพทย์ฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ที่มาเติมเต็มความรู้ ฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวทางในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์