วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองต่อกรณีล่วงละเมิดต่อเด็กและยาวชน ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี