เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 โครงการไทยฮอตไลน์ โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย Terrs Des Hommes Netherland จัดอบรม “ครูแกนนำในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์” ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี  โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมครูในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ในการใช้ Canva ทำสื่อให้ความรู้ สื่อรณรงค์ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์