Monthly Archives: December 2020

อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสังคมเพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ วันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเซลาโน โรงแรมปาลาซโซ่ กทม. โดย Hanns Seidel Foundation ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน

อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสังคมเพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ วันที่ 25-26 กันยายน 2563

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสังคมเพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเซลาโน โรงแรมปาลาซโซ่ กทม. โดย Hanns Seidel Foundation ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ภายในงานมีการจัดเสวนาหัวข้อเรื่อง “การแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์” โดยมีวิทยากรเสวนาได้แก่

  • ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงส์มณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • นางสาววิลีญาศนีย์ ริญญา โครงการ Lift International
  • นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • นางจุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิเวศน์
  • และดำเนินรายการโดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช

แถมยังได้ลองคิด ฝึกปฏิบัติถึงขั้นตอนกระบวนการในการช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์จำลองอีกด้วย …

การอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก กรณีภัยออนไลน์ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

การอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก กรณีภัยออนไลน์ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 กรณีภัยออนไลน์ต่อเด็กงานนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ส่งเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้อีกทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่านได้แก่

     – คุณวาสนา แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
     – ร.ต.อ. เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผอ.กองกิจการต่างประเทศ และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
     – คุณวุฒยา เจริญผล ที่ปรึกษาอิสระ(สิทธิ สวัสดิภาพเด็ก)
     – …

Page 9 of 9
1 6 7 8 9