สื่อเผยแพร่

อินเทอร์เน็ตปลอดภัยในโรงเรียน

โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


** กรุณากดที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลด **

Previous article
แนวทางเวชปฏิบัติการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก จากการทารุณกรรมและภัยออนไลน์ ในระดับโรงพยาบาล
Next article
แนวทางเลี้ยงลูกยุคดิจิทัล