สื่อเผยแพร่

แนวปฏฺิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กกรณีภัยออนไลน์

โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


** กรุณากดที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลด **

Previous article
แนวทางเลี้ยงลูกยุคดิจิทัล
Next article
อินโฟกราฟิก แนวปฏฺิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กกรณีภัยออนไลน์