โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terrs Des Hommes Netherland สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย_พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย_พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก

>> คลิกดาวน์โหลด โปสเตอร์ วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย สำหรับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก <<