โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terrs Des Hommes Netherland สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

>> คลิกดาวน์โหลด โปสเตอร์ วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย ผู้บริหารและภาคธุรกิจ <<