เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565จังหวัดราชบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อของเด็กและเยาวชน ยกวาระสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการทันที

ท่านอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน
ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่เอื้ออำนวยในการประสานจัดการประชุมราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน