มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อการดูแลบุตรหลานและป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุที่เป็นพิษภัยสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการใช้สื่อออนไลน์อย่างฉลาดรู้เท่าทัน กิจกรรม “เชียงของ เรียนรู้ สู้ภัยออนไลน์” วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.เชียงราย 6 เครือข่าย และแกนนำชุมชนระดับตำบล เกือบ 100 คน ร่วมเรียนรู้เพื่อการป้องกันภัยออนไลน์ให้เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย สภาแม่หญิงเจียงของ เทศบาลเวียงเชียงของ กองร้อยทหารพรานที่ 3106 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 มูลนิธิเมนโนไนท์เบรเดน ชุดปฏิบัติการพลเรือนที่ 314 กองกำลังผาเมือง เครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง และแกนนำชุมชน ต.เวียง ต.สถาน ต.ศรีดอนชัย ต.ห้วยซ้อ ต.ครึ่ง ต.บุญเรือง 

กิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้ โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และ TerreDesHomme