ครูเล่นละคร เล่าข่าว ชวนพูดคุย สรุปการเรียนรู้ เติมเต็มโดยวิทยากร เราช่วยกันออกแบบกิจกรรมที่จะนำไปสร้างการเรียนรู้เรื่องการป้องกันภัยออนไลน์ให้กับเด็ก เพื่อนำกลับไปขยายผลที่โรงเรียน active learning