นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พ่อเมืองคนสำคัญเป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคามสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ โดยมี ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พร้อมด้วย คณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสนองรับนโยบายในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ หัองสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม