วันที่ 13 กันยายน 2565 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนาครูจำนวน 150 คน จากโรงเรียนใน สพป. เขต 1-3 จ.มหาสารคาม ณ ห้องประชุมสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพราะเรื่องของเด็กจะไม่ใช่เรื่องที่เล็กอีกต่อไป มูลนิธิฯจัดอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กจากภัยล่อลวงละเมิดทางเพศ กลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์ เสพติดเกม/พนันออนไลน์ การหลอกลวงฉ้อโกงต่างๆ เพื่อให้คุณครูทราบถึงวิธีการ และแนวทางการป้องกันกิจกรรม kick off หลังผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ประกาศขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ