Monthly Archives: February 2023

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น มีความตระหนักร่วมกัน ถึงความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อในเด็ก เยาวชน และประชาชน สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ภายในงานยังได้จัดบรรยายพิเศษจากท่าน ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย บรรยายความรู้ให้กับน้อง ๆ เยาวชน และส่วนราชการหลักที่จะขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากการใช้สื่อไปด้วยกัน รวมถึงหารือกับท่านศึกษาธิการจังหวัด เพื่อวางแผนจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทันที

ขอบคุณที่มาข้อมูลและภาพประกอบ : FACEBOOK

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ นำโดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกีรยติเป็นประธานและกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ฯ พร้อมทั้ง นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ผลักดันทำให้นครราชสีมาเป็นเมืองรู้เท่าทันสื่อ งานนี้ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาจึงได้รับความร่วมมือหลายภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ รวมกว่า 150 หน่วยงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ

นับว่าจังหวัดแรกที่จัดงานแบบ Outdoor ทำให้ประชาชนรับรู้ รับทราบถึงเป้าหมายของทางจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ กรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ …

Page 3 of 4
1 2 3 4