Monthly Archives: February 2023

ประกาศเจตนารมณ์ จัดงานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ก้าวสู่ระดับสากล ณ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งแรกในไทย ! วุฒิสภา – สสส. – กรมกิจการเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สานพลังกับภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ จัดงานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ก้าวสู่ระดับสากล ห่วงหากไม่วางระบบควบคุมสื่อออนไลน์ Safety by design เสี่ยงข้อมูลแฝงเจตนาร้าย ทำลายบุคคล,องค์กรและประเทศ เสียหายมหาศาล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และคณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และภาคีเครือข่าย จัดงานประกาศความร่วมมือเพื่อร่วมกำหนดวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ สำหรับประเทศไทย …

นายกฯ ร่วมกิจกรรมวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

นายกฯ ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ สร้างความตระหนักต่อภัยออนไลน์ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาพนันออนไลน์ เร่งแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสั่งปิดเว็บไชต์พนันได้ทันที

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (7 ก.พ.66) เวลา 08.40 น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Thailand Safer Internet Day) เพื่อสร้างความตระหนักต่อภัยออนไลน์ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน และให้ความรู้ เรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์ พร้อมกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ตรงกับวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยสากล หรือ …

Page 4 of 4
1 2 3 4