Monthly Archives: March 2023

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมแกนนำพ่อแม่ผู้ปกครองในจ.ยะลา เพื่อการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสามจังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา วันที่ 30 มีนาคม 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 จัดอบรมแกนนำพ่อแม่ผู้ปกครองใน จ.ยะลา  ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสามจังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา โดยมีแกนนำผู้ปกครองร่วม 60 คน เข้ารับฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยออนไลน์ กลวิธีของเหล่ามิจฉาชีพ และเน้นย้ำถึงภัยออนไลน์ที่บุตร-หลาน พบเจอ เช่น ติดเกม คลิป/ภาพหลุด นอกเหนือจากนี้ยังได้สอนเทคนิคเล็กๆที่สามารถนำไปปรับเรื่องวิธีการพูด การฟัง เพื่อให้เกิดคำพูดเชิงบวกได้

กิจกรรมดี ๆ นี้ต้องขอขอบคุณ สสส ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ป้องกันเกี่ยวกับภัยออนไลน์ และการช่วยเหลือเบื้องต้น

ทีมงานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒไทยและคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ สามจังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2566 นำโดยว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนปัตตานีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ ป้องกันเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนจากภัยออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความรุนแรง การพนัน ข่าวปลอม ไซเบอร์บูลลี่ และเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่ เรียกร้องให้ส่วนกลางหนุนเสริมส่วนภูมิภาค มีนโยบายปราบปรามจริงจัง

ปัตตานีขานรับนโยบายสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อโดนทันทีและทำอย่างมีคุณภาพ โดยจะจัดตั้งคณะทำงานจังหวัดยกร่างกรอบความร่วมมือและแผนปฏิบัติการทันที

ศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ

การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและสื่อลามกอนาจารเด็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการกระทำความผิดดังกล่าว ยังมีลักษณะที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้มีการกระทำความผิดโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ต และอาจมีลักษณะอันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและสื่อลามกอนาจารเด็กออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เพิ่มคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ตั้ง ศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก เพื่อรับผิดชอบคดีละเมิดทางเพศเด็กเป็นการเฉพาะ
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ อาทิ ดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและสื่อลามกอนาจารเด็ก ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนกรมสอบสวน
คดีพิเศษเฉพาะกรณีที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตลอดจนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและสื่อลามกอนาจารเด็ก         ติอต่อศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 831 9888 ต่อ 53801 แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส : 1202…

ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต หรือ TICAC – Thailand Internet Crimes Against Children จัดตั้งขึ้นในปี 2559 เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ และจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

ติดต่อ TICAC ที่อาคาร 1 ชั้น 7 ห้อง 7/1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่ Facebook : TICAC2016 และ Twitter : @TicacThailand…

Page 1 of 3
1 2 3