เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2566 นำโดยว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนปัตตานีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ ป้องกันเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนจากภัยออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความรุนแรง การพนัน ข่าวปลอม ไซเบอร์บูลลี่ และเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่ เรียกร้องให้ส่วนกลางหนุนเสริมส่วนภูมิภาค มีนโยบายปราบปรามจริงจัง

ปัตตานีขานรับนโยบายสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อโดนทันทีและทำอย่างมีคุณภาพ โดยจะจัดตั้งคณะทำงานจังหวัดยกร่างกรอบความร่วมมือและแผนปฏิบัติการทันที