มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอุดรธานีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นิติพัฒน์ ลีลาเลิศ นำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอุดรธานีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ โดยมี 30 หน่วยราชการหลักในจังหวัดร่วมขับเคลื่อนด้วย โดยมูลนิธิอินฯ ได้รวมทั้งจัดการอบรม