ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร การอบรม โครงการเสริมสร้างแกนนำเด็กและ เยาวชน รู้เท่าทันภัยคุกคามทางเพศการถูกลวนลามจากโลกออนไลน์ (Sextortion) จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ราชบุรี วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566

วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566 ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร การอบรม โครงการเสริมสร้างแกนนำเด็กและ เยาวชน รู้เท่าทันภัยคุกคามทางเพศการถูกลวนลามจากโลกออนไลน์ (Sextortion) ณ ห้องประชุมสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ราชบุรี เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการตระหนักรู้เท่าทันภัยจากการละเมิดทางเพศ

อันนำมาซึ่งภัยจากการตกเป็นเหยื่อจากการถูกล่อลวงทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ และแกนนำเด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับนำไปจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์รณรงค์ในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันการละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบออนไลน์ และนำข้อมูลที่ได้รับจากหลักสูตรการอบรมดังกล่าวมาจัดทำเป็นคู่มือฉบับเด็กและเยาวชนเป็นคู่มือรู้เท่าทันภัยคุกคามทางเพศ แจกให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจำนวน 63 แห่ง

Previous article
เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ ถ.รัชดา
Next article
HateSpeech การสื่อสารสร้างความเกลียดชัง