Monthly Archives: June 2023

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง การป้องกันภัยคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์ ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 18 มิถุนายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ การป้องกันภัยคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์ เรียนรู้เรื่องของภัยกรูมมิ่ง(Grooming) การป้องกัน ผ่านการทำกิจกรรม ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนมัธยมสาธิตฯมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page 1 of 2
1 2