Monthly Archives: June 2023

อบรมแกนนำเยาวชน 10 จังหวัด ในหลักสูตร พอกันทีกรูมมิ่ง วันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ วาสนาดีแคมป์รีสอร์ท จ.ราชบุรี

อบรมแกนนำเยาวชน 10 จังหวัด พร้อมพี่ ๆ ตำรวจ TICAC อบรมเสร็จพร้อมขยายผลต้านภัยออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรูมมิ่ง กับ “พอกันทีกรูมมิ่ง” หลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันและแจ้งเหตุ/ขอความช่วยเหลือเมื่อถูกล่อลวงละเมิดทางเพศ ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอินเทอร์เน็ตและมูลนิธิศานติวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ วาสนาดีแคมป์รีสอร์ท จ.ราชบุรี


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้กับครูในสถานศึกษาเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้กับครูในสถานศึกษาเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ กรณีการล่อลวงเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์หรือกรูมมิ่ง Grooming หนึ่งในกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

Page 2 of 2
1 2