เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับ มูลนิธิศานติวัฒนธรรม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรพอกันทีกรูมมิ่ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ป้องกันภัยตนเองจากการถูกล่อลวงเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในกิจกรรมมีการเรียนรู้ขั้นตอนการ grooming เด็ก ผ่านคลิปการ์ตูนที่มีการผลิตขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ครูหรือพ่อแม่สามารถนำไปใช้สร้างการเรียนรู้ให้บุตรหลานได้นะคะ

โหลดเอกสารและคลิปได้ที่ มุมดาวน์โหลดสื่อ www.inetfoundation.or.th พร้อมคู่มือ พอกันทีกรูมมิ่ง ค่ะ