เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและจัดฐานกิจกรรม ในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล “เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยคุกคามทางเพศ การถูกลวนลามจากโลกออนไลน์” โดยมีวั

ตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันอย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต สามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 64 คน เข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ อ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี