เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคเหนือ รุ่นที่ 5 และ 6 จำนวน 100 คน เรียนรู้ภัยและการป้องกันภัยออนไลน์ และการทำคลิปรู้ทัน ภัยออนไลน์ด้วยTiktok ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย