สื่อเผยแพร่

Cyber Stalking การติดตามคุกคามทางไซเบอร์

Previous article
อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคเหนือ รุ่นที่ 5 และ 6 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 22 สิงหาคม 2566