วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน BMA x True Safe Internet School Tour โครงการให้ความรู้นักเรียน กทม. สู้ภัยออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดทางเพศ  โดย ทรูดีแทค ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ Peace Culture Foundation – มูลนิธิศานติวัฒนธรรม

โครงการนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องโดยทรูดีแทคเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมูลนิธิศานติวัฒนธรรมได้มีโอกาสนำหลักสูตร “พอกันทีกรูมมิ่ง” มาอบรมให้กับคุณครูที่ กทม. เป็นครั้งแรก ความรู้เรื่องกรูมมิ่งกำลังเดินทางไปอย่างกว้างขวางและลงลึกไปยังทุก ๆ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง ในระยะต่อไป จะมีการผลักดันให้ทุก ๆ โรงเรียนที่สังกัดกทม. กว่า 400 โรงเรียน ได้เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจกับภัยกรูมมิ่งและช่วยกัน “รู้ให้ทัน พูดให้มากและหาให้เจอ” โดยมี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการเผยแพร่โปสเตอร์ สื่อความรู้ และคู่มือ การอบรมให้ทุกโรงเรัยนในสังกัด กทม.