ข่าวและกิจกรรม

อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคใต้ วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จับมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันภัยออนไลน์ สามารถใช้สื่อ TikTok ในการแจ้งเตือนภัยเพื่อนๆ ได้อย่างเท่าทันกับสถานการณ์ สื่อสารสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวอย่างสนุกสนานเป็นกันเองโดยไม่ละเมิดใคร “สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา 

ขอบคุณท่านรองนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ และประธานหอการค้า รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เกียรติในพิธีเปิดงาน
Previous article
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จ. เชียงราย จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย รวม 80 คน วันที่ 4 และวันที่ 6 กันยายน 2566
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนมหานครหาดใหญ่ สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา