มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จับมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันภัยออนไลน์ สามารถใช้สื่อ TikTok ในการแจ้งเตือนภัยเพื่อนๆ ได้อย่างเท่าทันกับสถานการณ์ สื่อสารสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวอย่างสนุกสนานเป็นกันเองโดยไม่ละเมิดใคร “สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา 

ขอบคุณท่านรองนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ และประธานหอการค้า รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เกียรติในพิธีเปิดงาน