วันที่ 23 -24 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes, Netherlands และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนรู้ทันภัยทางเพศออนไลน์

อบรมให้ความรู้และworkshop หลักสูตร ” พอกันทีกรูมมิ่ง ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ป้องกันภัยตนเองจากการถูกล่อลวงเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยมีแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการอบรม 9 จังหวัด 19 คน ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ