ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย อบรมให้ความรู้และworkshop หลักสูตร พอกันทีกรูมมิ่ง อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนรู้ทันภัยทางเพศออนไลน์ 9 จังหวัด 19 คน วันที่ 23 -24 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

วันที่ 23 -24 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes, Netherlands และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนรู้ทันภัยทางเพศออนไลน์

อบรมให้ความรู้และworkshop หลักสูตร ” พอกันทีกรูมมิ่ง ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ป้องกันภัยตนเองจากการถูกล่อลวงเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยมีแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการอบรม 9 จังหวัด 19 คน ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ
Previous article
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลกดิจิทัล(Digital Citizenship) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 130 คน วันที่ 13 กันยายน 2566
Next article
วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จ.ตาก ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 50 คน