ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เด็กคำเที่ยงรู้เท่าทันสื่อ ห่างไกลภัยออนไลน์ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 150 คน วันที่ 29 กันยายน 2566

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เด็กคำเที่ยงรู้เท่าทันสื่อ ห่างไกลภัยออนไลน์ วันที่ 29 กันยายน 2566

กิจกรรมบูรณาการในรายวิชาการคำนวณโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

  • การรู้เท่าทันสื่อและภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ
  • การปฏิบัติตนที่เหมาะสม ในการรู้เท่าทันสื่อ
  • มีการเรียนรู้ร่วมกันแบบเป็นกลุ่ม ใช้กระบวนการเรียนรู้แUU ACTIVE LEARNING
  • การสร้างสื่อสร้างสรรค์

ในการรณรงค์การรู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์คลิป วิดิโอสั้น โดยมีนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 150 คน กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ


Previous article
วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จ.ตาก ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 50 คน
Next article
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ. ตาก ได้จัด โครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา