Category Archives: News and Activities

ระหว่างวันที่ 8 – 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 280 คน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 – 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 280 คน โดยโครงการให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ผลิตสื่อเพื่อการให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ. ตาก ได้จัด โครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ. ตาก ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น การระรานทางไซเบอร์ การคุกคามทางเพศ ข่าวลวงข่าวปลอม ฯลฯ และกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิก และคลิปวีดีโอรณรงค์การรู้เท่าทันจากสื่อออนไลน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เด็กคำเที่ยงรู้เท่าทันสื่อ ห่างไกลภัยออนไลน์ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 150 คน วันที่ 29 กันยายน 2566

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เด็กคำเที่ยงรู้เท่าทันสื่อ ห่างไกลภัยออนไลน์ วันที่ 29 กันยายน 2566 กิจกรรมบูรณาการในรายวิชาการคำนวณโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ในการรณรงค์การรู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์คลิป วิดิโอสั้น โดยมีนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 150 คน กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ

วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จ.ตาก ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 50 คน

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จ.ตาก ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 50 คน โดยได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Page 1 of 27
1 2 3 4 27