Category Archives: News and Activities

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จ. เชียงราย จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย รวม 80 คน วันที่ 4 และวันที่ 6 กันยายน 2566

วันที่ 4 และวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ร่วมกิจกรรม รวม 80 คน

อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคกลาง กรุงเทพฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 9 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ภาคกลาง กรุงเทพฯรุ่นที่ 8 เรียนรู้ภัยและการป้องกันภัยออนไลน์ และการทำคลิปรู้ทัน ภัยออนไลน์ด้วย Tiktok ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนป้องกันภัย​Grooming ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21​ จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี​

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนป้องกันภัย​Grooming ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21​จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี​ โดยมีนายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอชะอำ และนางสาวซอเฟีย จรัลศาส์น หัวหน้าบ้านพักเด็ก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีเครือข่ายเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน​ ณ บ้านพิงภูแพรว รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมมือกับ ทรูดีแทค มูลนิธิศานติวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้กับเด็กและเยาวชน วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน BMA x True Safe Internet School Tour โครงการให้ความรู้นักเรียน กทม. สู้ภัยออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดทางเพศ  โดย ทรูดีแทค ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ Peace Culture Foundation – มูลนิธิศานติวัฒนธรรม โครงการนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องโดยทรูดีแทคเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมูลนิธิศานติวัฒนธรรมได้มีโอกาสนำหลักสูตร “พอกันทีกรูมมิ่ง” มาอบรมให้กับคุณครูที่ กทม. เป็นครั้งแรก ความรู้เรื่องกรูมมิ่งกำลังเดินทางไปอย่างกว้างขวางและลงลึกไปยังทุก ๆ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง ในระยะต่อไป จะมีการผลักดันให้ทุก ๆ โรงเรียนที่สังกัดกทม. กว่า 400 โรงเรียน ได้เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจกับภัยกรูมมิ่งและช่วยกัน “รู้ให้ทัน พูดให้มากและหาให้เจอ” โดยมี…

Page 3 of 27
1 2 3 4 5 6 27