มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ ทั้งเด็กถูกทำร้ายทารุณ ถูกล่วงเกินทางเพศ ถูกล่อลวงบังคับให้ค้าประเวณี ถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม และถูกลักพาตัว โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและสิทธิมนุษยชนและเอกชน ในการปกป้องและคุ้มครองเด็กทุกกรณีในรูปแบบที่ครบวงจร

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและไทยฮอตไลน์ ร่วมมือกันในการผลักดันนโยบายการต่อต้านการละเมิดสิทธิเด็ก โดยเฉพาะเรื่องการล่วงเกินทางเพศต่อเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และการใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ หากพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กในชุมชน สามารถแจ้งมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก…

ECPAT International

ECPAT International

ECPAT International หรือ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มีจุดมุ่งหมายในการยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็กและการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (ECPAT : End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes ) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายมากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก เน้นการยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็ก และการค้าเด็กเพื่อธุรกิจทางเพศ โดยสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกันสิทธิเด็ก เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนได้รับสิทธิพื้นฐานและปลอดภัยจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงธุรกิจทุกรูปแบบ

ไทยฮอตไลน์ได้รับการสนับสนุนจาก ECPAT International ในการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตฮอตไลน์ในประเทศไทย สนับสนุนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ECPAT Taiwan Hotline และเครือข่าย …

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีบทบาทในการประสานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ด้วยการนำเสนอกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเรียกร้องต่อรองสิทธิอันพึงมีของครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) ร่วมกับไทยฮอตไลน์ และภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งยังร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการดูแลลูกยุคไซเบอร์ การออนไลน์อย่างปลอดภัย และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้วย

ติดต่อมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เลขที่192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2954-2346-7 โทรสาร 0-2954-2348 e-mail : famnet@familynetwork.or.thเว็บไซต์ : http://www.familynetwork.or.th

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านการละเมิดสิทธิเด็กในประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการรณรงค์ ผลักดัน ติดตาม และรายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และพิธีสารเลือกรับ รวมถึงนำเสนอผลงาน สะท้อนและให้ข้อเสนอแนะต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสมาชิก และสนับสนุนการทำงานร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการรณรงค์ และผลักดันเชิงนโยบายให้รัฐและองค์กรภาคประชาสังคมดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับที่เกี่ยวข้อง

ไทยฮอตไลน์เข้าร่วมเป็นคณะทำงานหลักของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสร้างกลไกในการปกป้องสิทธิเด็ก โดยเฉพาะการตอบโจทย์ของการค้าเด็ก โสเภณีเด็ก และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งไทยฮอตไลน์ร่วมกับเครือข่ายฯ ร่วมผลักดันการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค NGO เพื่อสร้างกลไกลการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังและรับแจ้งเมื่อพบเนื้อหาสื่อลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ต การลบเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิเด็ก การจับกุมผู้กระทำผิดโดยสืบค้นแหล่งต้นตอของสื่อโดยใช้ความรู้ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ และการเยียวยาแก่เด็กที่ถูกละเมิด และผลักดันเรื่องกฎหมายการครอบครองสื่อลามกเด็กให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย…

Page 1 of 3
1 2 3