สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) คือสมาคมที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการเว็บไซต์ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวัฒนธรรม ปกป้องและคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ส่งเสริมวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ และยกระดับสมาชิกของสมาคมให้สูงขึ้นทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ และจริยธรรม เป็นตัวกลางเพื่อประสานงานให้เกิดผลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมสารสนเทศ รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) กับไทยฮอตไลน์ ในเรื่องการกำกับดูแลเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง และทำงานร่วมกันในแง่ของการผลักดันนโยบายการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยตนเอง

ติดต่อสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ ชั้น 1 ถ.สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 081-442-4685 โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 6613 e-mail : support@webmaster.or.thเว็บไซต์ http://www.webmaster.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *