สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสี่อสาร

สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสี่อสาร (Ministry of Information and Communication Technology: MICT)กระทรวงไอซีที เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักป้องกันฯ มีอำนาจในการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการผู้กระทำความผิดโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ

ไทยฮอตไลน์ได้นำส่งเคสที่ได้รับแจ้งไปยังสำนักป้องกันฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ทั้งยังร่วมมือกันในการต่อต้านและป้องกันปัญหาการละเมิดและหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนอินเทอร์เน็ต

ติดต่อสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 6-9 อาคารรวมหน่วยราชการ บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรณนา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2141-6747 โทรสาร 0-2143-8046 e-mail : PR@MICT.MAIL.GO.TH website : http://www.mict.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *