เวทีสิทธิเด็ก “ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์”

กิจกรรมเวทีสิทธิเด็กภูมิภาค ?Be Smart & Safe Online ก้าวทันสื่อรู้ทันสิทธิออนไลน์ ครั้งที่ 3? ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมสวนผึ้งคันทรี่ฮิลล์ รีสอร์ท จ.ราชบุรี โดยการสนับสนุนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะและตระหนักในการรู้เท่าทันสื่อให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนแกนนำ ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและการทำกิจกรรม อาทิเช่น ผลกระทบ/อิทธิพลของสื่อ ประสบการณ์จากการใช้สื่อออนไลน์ การถอดรหัสไวยากรณ์สื่อ เทคนิคที่ใช้ในการโฆษณา ลองเป็นนักสร้างสื่อถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอ การวิเคราะห์ข่าวรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมุติ อีกทั้งให้น้องๆ ได้ฝึกการออกแบบต่อยอดการขยายผลการเขียนโครงการ เพื่อจัดทำข้อเสนอของเด็กและเยาวชนต่อไปและที่สำคัญคือการทำความรู้จักกับโครงการไทยฮอตไลน์ และเว็บไซต์รับแจ้งเนื้อหาผิดกฎหมาย/เป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ต www.thaihotline.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *