INHOPE Foundation

The INHOPE Foundation เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือในการสนับสนุนการจัดตั้งฮอตไลน์ในระดับประเทศทั่วโลกให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างมาตรการในการจัดการกับเนื้อหาการละเมิดเด็กบนอินเทอร์เน็ต เป้าหมายและภารกิจหลักของ INHOPE Foundation คือการสนับสนุนทั้งด้านการเงินและองค์ความรู้ในการจัดตั้งฮอตไลน์ที่อยู่นอกเหนือจากทวีปยุโรป และวางแผนที่จะขยายเครือข่ายฮอตไลน์ออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่ยังมีการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเด็ก และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ INHOPE Foundation ได้มองหาแหล่งทุนจากองค์กรเอกชน เงินบริจาคบุคคล หรือจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างฮอตไลน์ให้ได้ทุกประเทศทั่วโลก

ไทยฮอตไลน์ เป็นสมาชิกของมูลนิธิอินโฮป (INHOPE Foundation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฮฮตไลน์สากลอินโฮป ทำให้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับอินเทอร์เน็ตฮอตไลน์อื่นๆ ในการต่อต้านภาพลามกเด็กและการละเมิดเด็กบนอินเทอร์เน็ต

ติดต่อ INHOPE Foundationemail: inquiries@inhopefoundation.org website : http://www.inhopefoundation.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *