PARTIES IN THE COUNTRY

การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและสื่อลามกอนาจารเด็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการกระทำความผิดดังกล่าว ยังมีลักษณะที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น...
ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต หรือ TICAC - Thailand Internet Crimes Against Children จัดตั้งขึ้นในปี 2559 เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์...
ติดต่อ บช.สอท. ได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพระชนมพรรษา 60 พรรษา ชั้น 6 เมืองทองธานี ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02 504 4850...
ภาคีในประเทศ
มูลนิธิสายเด็ก 1387
มูลนิธิสายเด็ก1387 เป็นองค์กรที่ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและบริการด้านคำปรึกษาเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือเด็ก ซึ่งมีบริการสายด่วน1387...
ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ ทั้งเด็กถูกทำร้ายทารุณ ถูกล่วงเกินทางเพศ ถูกล่อลวงบังคับให้ค้าประเวณี...
ภาคีในประเทศ
ECPAT InternationalECPAT International
ECPAT International หรือ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มีจุดมุ่งหมายในการยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็กและการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (ECPAT : End Child Prostitution, Child...
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีบทบาทในการประสานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ด้วยการนำเสนอกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือ...
เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านการละเมิดสิทธิเด็กในประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการรณรงค์ ผลักดัน ติดตาม...
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) คือสมาคมที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการเว็บไซต์ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล...
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นตัวกลางเพื่อติดต่อไปยัง ISP, Webmaster, Web hosting ของเว็บไซต์ในประเทศไทยที่จดทะเบียนจัดตั้ง เพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการวิสาหกิจที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และสนับสนุนช่วยเหลือ...
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและบริการประชาชน อย่างมีมาตรฐานสากล...
นับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้บริการในการตรวจจับ การสืบสวน และแก้ไขปัญหาทางคดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกิดขึ้น และป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร...

FOREIGN PARTIES

ภาคีต่างประเทศ
INHOPE
INHOPE เป็นเครือข่ายของฮอตไลน์ที่ต่อสู้กับปัญหาการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็ก ปัจจุบันมีสมาชิก 46 ฮอตไลน์ ใน 42 ประเทศThaiHotine is a member of INHOPE – The Association of Internet Hotlines, dealing with...