กรอบการทำงาน

– รับแจ้งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย/เป็นอันตราย จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป

– ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับเนื้อหาที่ได้รับแจ้ง

– สร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

แผนภาพกระบวนการ

โครงสร้างการทำงานไทยฮอตไลน์

แหล่งทุนสนับสนุนไทยฮอตไลน์

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • องค์การ Terre des Hommes ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • การรับบริจาคจากประชาชน

การร้องเรียน