ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม และสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดหนองแขม จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "เท่าทันสื่อและป้องกันภัยออนไลน์" โลกสื่อออนไลน์:...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดกิจกรรมอบรม "โรงเรียนเท่าทันสื่อเพื่อป้องกันภัยและการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์" กับตัวแทนคุณครูจำนวน 7 โรงเรียน ณ...
อ่านเพิ่มเติม
อบรมโครงการพัฒนาแกนนำและการสร้างเครือข่ายทำงาน เพื่อปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเทวราช จ. น่าน
การอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและคนทำงานวิทยุชุมชน เกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงลูกยุคดิจิทัลเพื่อป้องกันการเสพติดเกม สมาร์ทโฟน และการละเมิดเด็กออนไลน์ สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี
อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เฝ้าระวังสื่อร้าย ขยายสื่อดีมีความฉลาดในการใช้สื่อดิจิทัล ให้กับแกนนำเยาวชน ภาคกลาง วันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 โรงแรมเอบิน่า เฮาร์ วิภาวดี 64 กรุงเทพฯ
อ่านเพิ่มเติม
ลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้จัดการฝึกอบรมให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) "การใช้สื่อดิจิทัลและการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดและแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศออนไลน์" วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ...
อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักกิจกรรมเชียงใหม่ เรื่อง การใช้สื่อดิจิทัลและการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดและแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศออนไลน์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ...
อ่านเพิ่มเติม
โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกับมูลนิธิสยามแคร์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก มูลนิธิสายเด็ก 1387 และองค์การ Terre de Hommes ประเทศเนเธอร์แลนด์...
อ่านเพิ่มเติม
ครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ พร้อมทำสื่อหนังสั้นเผยแพร่ความรู้ในชุมชน...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเสริมความรู้ในประเด็นมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองเด็กในองค์กร และการปกป้องเด็กจากภัยบนสื่อออนไลน์ คุณครูจากวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจทั้งสาขาสะพานใหม่และสาขานนทบุรีรวมกว่า 100 คน วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ.2560...
อ่านเพิ่มเติม
โครงการไทยฮอตไลน์ได้ไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่แกนนำเยาวชนเพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และปกป้องตนเองในช่วงเช้ามีการเรียนรู้ในเรื่อง DQ หรือ Digital Intelligence
อ่านเพิ่มเติม
ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีกำหนดต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน (All-China Youth Federation: ACYF) จำนวน 6 คน ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2560...