ECPAT International

ECPAT International

ECPAT International หรือ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มีจุดมุ่งหมายในการยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็กและการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (ECPAT : End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes ) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายมากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก เน้นการยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็ก และการค้าเด็กเพื่อธุรกิจทางเพศ โดยสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกันสิทธิเด็ก เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนได้รับสิทธิพื้นฐานและปลอดภัยจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงธุรกิจทุกรูปแบบ

ไทยฮอตไลน์ได้รับการสนับสนุนจาก ECPAT International ในการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตฮอตไลน์ในประเทศไทย สนับสนุนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ECPAT Taiwan Hotline และเครือข่าย …

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีบทบาทในการประสานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ด้วยการนำเสนอกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเรียกร้องต่อรองสิทธิอันพึงมีของครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) ร่วมกับไทยฮอตไลน์ และภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งยังร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการดูแลลูกยุคไซเบอร์ การออนไลน์อย่างปลอดภัย และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้วย

ติดต่อมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เลขที่192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2954-2346-7 โทรสาร 0-2954-2348 e-mail : famnet@familynetwork.or.thเว็บไซต์ : http://www.familynetwork.or.th

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านการละเมิดสิทธิเด็กในประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการรณรงค์ ผลักดัน ติดตาม และรายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และพิธีสารเลือกรับ รวมถึงนำเสนอผลงาน สะท้อนและให้ข้อเสนอแนะต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสมาชิก และสนับสนุนการทำงานร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการรณรงค์ และผลักดันเชิงนโยบายให้รัฐและองค์กรภาคประชาสังคมดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับที่เกี่ยวข้อง

ไทยฮอตไลน์เข้าร่วมเป็นคณะทำงานหลักของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสร้างกลไกในการปกป้องสิทธิเด็ก โดยเฉพาะการตอบโจทย์ของการค้าเด็ก โสเภณีเด็ก และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งไทยฮอตไลน์ร่วมกับเครือข่ายฯ ร่วมผลักดันการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค NGO เพื่อสร้างกลไกลการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังและรับแจ้งเมื่อพบเนื้อหาสื่อลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ต การลบเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิเด็ก การจับกุมผู้กระทำผิดโดยสืบค้นแหล่งต้นตอของสื่อโดยใช้ความรู้ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ และการเยียวยาแก่เด็กที่ถูกละเมิด และผลักดันเรื่องกฎหมายการครอบครองสื่อลามกเด็กให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย…

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) คือสมาคมที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการเว็บไซต์ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวัฒนธรรม ปกป้องและคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ส่งเสริมวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ และยกระดับสมาชิกของสมาคมให้สูงขึ้นทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ และจริยธรรม เป็นตัวกลางเพื่อประสานงานให้เกิดผลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมสารสนเทศ รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) กับไทยฮอตไลน์ ในเรื่องการกำกับดูแลเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง และทำงานร่วมกันในแง่ของการผลักดันนโยบายการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยตนเอง

ติดต่อสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ ชั้น 1 ถ.สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ …

Page 2 of 7
1 2 3 4 5 7