สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นตัวกลางเพื่อติดต่อไปยัง ISP, Webmaster, Web hosting ของเว็บไซต์ในประเทศไทยที่จดทะเบียนจัดตั้ง เพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการวิสาหกิจที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และสนับสนุนช่วยเหลือ ติดตามความเคลื่อนไหวของการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ TISPA มีการทำข้อตกลงระหว่างสมาชิกในการร่วมมือประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการสร้างสังคมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยก็เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของสมาคม

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตร่วมผลักดันนโยบายการดำเนินการกับเนื้อหาผิดกฎหมายและเป็นอันตรายบนสื่ออินเทอร์เน็ต โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) ในการกำกับดูแลเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

ติดต่อสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น ITถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-263-8000 ต่อ 2075 ? website : http://www.tispa.or.th

สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสี่อสาร

สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสี่อสาร

สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสี่อสาร (Ministry of Information and Communication Technology: MICT)กระทรวงไอซีที เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักป้องกันฯ มีอำนาจในการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการผู้กระทำความผิดโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ

ไทยฮอตไลน์ได้นำส่งเคสที่ได้รับแจ้งไปยังสำนักป้องกันฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ทั้งยังร่วมมือกันในการต่อต้านและป้องกันปัญหาการละเมิดและหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนอินเทอร์เน็ต

ติดต่อสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 6-9 อาคารรวมหน่วยราชการ บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรณนา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ …

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและบริการประชาชน อย่างมีมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย มั่นคง แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

บก.ปอท. กับไทยฮอตไลน์ ร่วมมือกันในการจัดการกับเนื้อหาผิดกฎหมาย/เป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ต โดยทางไทยฮอตไลน์ได้นำส่งเคสที่ได้รับแจ้งไปยัง บก.ปอท. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจับกุม หรือปิดเว็บไซต์ และร่วมมือกับไทยฮอตไลน์เป็นการเฉพาะในการจัดการกับเนื้อหาการละเมิดเด็ก

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 02-142 …

พี่จ๋า อย่าทำหนู

พี่จ๋า อย่าทำหนู

การละเมิดเด็กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่เลือกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน ในชุมชน หรือพื้นที่สาธารณะ คนที่ละเมิดอาจะเป็นใครก็ได้ ทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง พ่อแม่ ญาติสนิท เพื่อน คนรู้จัก คนแปลกหน้า หรือแม้แต่เด็กด้วยกันเอง ผลลบที่เกิดขึ้นจากการละเมิดเด็กจะติดตัวและทำร้ายเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ พวกเราทุกคนจึงควรตระหนักและร่วมมือป้องกันไม่ให้มีการละเมิดเด็กเกิดขึ้นในสังคม เริ่มจากการทำความเข้าใจรูปแบบของการละเมิดเด็ก และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่นำไปสู่การละเมิดเด็กได้ …

Page 3 of 7
1 2 3 4 5 6 7