กฎหมายน่ารู้

กฎหมายดิจิทัลประเทศไทย พร้อมหมดแล้ว!

1-2 “Basic Law กฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ตอนนี้ก็ใช้งานเต็มที่ ก่อให้เกิดกองทุน ก่อให้เกิดองค์กรใหม่ เช่น depa ก่อให้เกิดองค์กรเชิงนโยบาย ที่เรียกว่า สดช.”

(ดู
1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) https://ictlawcenter.etda.or.th/…/7_Ratchakitcha-de_laws_or…
2. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/0_The-development-of-digi…)

3-4 “กฎหมาย Data Protection ก็คลอดออกมาพร้อมกันกับกฎหมาย Cybersecurity เมื่อ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประกาศใช้แล้ว เพราะฉะนั้น ภาคเอกชนเอง ตรงนี้อาจจะเป็นธุรกิจได้ ธุรกิจการให้บริการ Data Protection ของหน่วยงานหรือขององค์กร พอ ๆ กับเรื่องของ Cyber เลย รายละเอียดก็มีมาก ไปอ่านกฎหมายดู ซึ่งจะทำให้ประเทศไทย มีมาตรฐานทางดิจิทัลดี”

(ดู
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/downl…/6_DP%20Act-2562.pdf
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/dow…/6_NCSC%20Act-2562.pdf)

5-6 “เรื่องของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตอนนี้ ETDA ก็ดูแลเต็ม ๆ เลย หลาย ๆ ต่อหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Internet Governance, Digital Signature หรือการทำอีคอมเมิร์ซในระดับต่าง ๆ”

(ดู
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/down…/6_ETA_3_Act-2562.pdf
6. พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/downl…/8_ETDA_Act-2562.pdf)

7 “ดิจิทัลไอดีก็เป็นกฎหมายแล้วเช่นเดียวกัน จะเป็นหลักประกันว่าเรามีกฎหมายรองรับ การระบุความเป็นตัวตนโดยไม่ต้องใช้บัตร แต่ใช้ system ซึ่ง secure และมี confirmation ของความเป็นตัวตนของเรา ต่อไปไม่ใช่แค่ลายพิมพ์นิ้วมือ มันจะเป็นม่านตา มันจะเป็น face recognition แต่ดิจิทัลไอดี จะไปอีกขึ้นหนึ่งเลย คือไม่ physical ออกมาเป็นระบบเน็ตเวิร์กและคอมพิวเตอร์”

(ดู
7. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/d…/8._ETA.4%20Act-2562.pdf)

8-11 “กฎหมายอื่น ๆ อีก 3-4 ฉบับที่ตามมาแล้ว คือ การปรับปรุง กสทช. กฎหมายความผิดคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้กันอยู่แล้ว กฎหมายรัฐบาลดิจิทัล”

(ดู
8. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/9_Ratchakitcha-de_laws_NB…
9. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/d…/6_NBTC.3%20Act-2562.pdf
10. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/0_Computer-Crime-No2-act.…
11. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/067/T_0057.PDF)
.
12 “ล่าสุด ทาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็ได้ผลักดันให้เอกชนรวมกลุ่มกันในลักษณะคล้าย ๆ กับสภาอุตสาหกรรม หรือสภาหอการค้า เป็นกฎหมายแล้วเช่นเดียวกัน เป็นสภาดิจิทัลของเอกชน แต่ภาครัฐจัดทำกฎหมายให้ เกิดขึ้นแล้ว ก็จะทำให้เอกชนรวมตัวกัน แล้วมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ”
.
(ดู
12. พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/056/T_0069.PDF)

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: Facebook ETDA Thailand (โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)

1-2 “Basic Law กฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ตอนนี้ก็ใช้งานเต็มที่ ก่อให้เกิดกองทุน ก่อให้เกิดองค์กรใหม่ เช่น depa ก่อให้เกิดองค์กรเชิงนโยบาย ที่เรียกว่า สดช.”

(ดู
1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) https://ictlawcenter.etda.or.th/…/7_Ratchakitcha-de_laws_or…
2. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/0_The-development-of-digi…)

3-4 “กฎหมาย Data Protection ก็คลอดออกมาพร้อมกันกับกฎหมาย Cybersecurity เมื่อ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประกาศใช้แล้ว เพราะฉะนั้น ภาคเอกชนเอง ตรงนี้อาจจะเป็นธุรกิจได้ ธุรกิจการให้บริการ Data Protection ของหน่วยงานหรือขององค์กร พอ ๆ กับเรื่องของ Cyber เลย รายละเอียดก็มีมาก ไปอ่านกฎหมายดู ซึ่งจะทำให้ประเทศไทย มีมาตรฐานทางดิจิทัลดี”

(ดู
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/downl…/6_DP%20Act-2562.pdf
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/dow…/6_NCSC%20Act-2562.pdf)

5-6 “เรื่องของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตอนนี้ ETDA ก็ดูแลเต็ม ๆ เลย หลาย ๆ ต่อหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Internet Governance, Digital Signature หรือการทำอีคอมเมิร์ซในระดับต่าง ๆ”

(ดู
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/down…/6_ETA_3_Act-2562.pdf
6. พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/downl…/8_ETDA_Act-2562.pdf)

7 “ดิจิทัลไอดีก็เป็นกฎหมายแล้วเช่นเดียวกัน จะเป็นหลักประกันว่าเรามีกฎหมายรองรับ การระบุความเป็นตัวตนโดยไม่ต้องใช้บัตร แต่ใช้ system ซึ่ง secure และมี confirmation ของความเป็นตัวตนของเรา ต่อไปไม่ใช่แค่ลายพิมพ์นิ้วมือ มันจะเป็นม่านตา มันจะเป็น face recognition แต่ดิจิทัลไอดี จะไปอีกขึ้นหนึ่งเลย คือไม่ physical ออกมาเป็นระบบเน็ตเวิร์กและคอมพิวเตอร์”

(ดู
7. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/d…/8._ETA.4%20Act-2562.pdf)

8-11 “กฎหมายอื่น ๆ อีก 3-4 ฉบับที่ตามมาแล้ว คือ การปรับปรุง กสทช. กฎหมายความผิดคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้กันอยู่แล้ว กฎหมายรัฐบาลดิจิทัล”

(ดู
8. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/9_Ratchakitcha-de_laws_NB…
9. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/d…/6_NBTC.3%20Act-2562.pdf
10. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/0_Computer-Crime-No2-act.…
11. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/067/T_0057.PDF)
.
12 “ล่าสุด ทาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็ได้ผลักดันให้เอกชนรวมกลุ่มกันในลักษณะคล้าย ๆ กับสภาอุตสาหกรรม หรือสภาหอการค้า เป็นกฎหมายแล้วเช่นเดียวกัน เป็นสภาดิจิทัลของเอกชน แต่ภาครัฐจัดทำกฎหมายให้ เกิดขึ้นแล้ว ก็จะทำให้เอกชนรวมตัวกัน แล้วมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ”
.
(ดู
12. พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/056/T_0069.PDF)

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: Facebook ETDA Thailand (โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)

Previous article
อยากเป็นคนรีวิวต้องตรวจสอบ อยากซื้อตามต้องใส่ใจก่อนตัดสินใจซื้อ
Next article
Cyberbullying การทำร้ายกันในโลกออนไลน์ ที่สร้างความเจ็บปวดในโลกแห่งความจริง